ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: oktober 2021

1. DEFINITIES

1.1 Onbevangen Ondernemen, gevestigd te Heerenveen, KVK-nummer 82831173, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
1.2 De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
1.3 Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
1.4 Met diensten wordt bedoeld alle diensten en werkzaamheden, zoals training en coaching, die Onbevangen Ondernemen voor de klant uitvoert.
1.5 Website: www.annickhilarius.nl 

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Onbevangen Ondernemen gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen waarbij klant deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
2.3 Door ondertekening van een overeenkomst, opdrachtbevestiging van Onbevangen Ondernemen of door akkoord te gaan middels het plaatsen van een bestelling via de website ofwel een akkoord via e-mail verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en akkoord gaat.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk verworpen worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1 Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen vanaf moment van verstrekking. Zonder akkoord van de klant binnen deze geldende termijn vervalt de offerte of het aanbod.
3.2 De offerte zal duidelijk aangeven welke diensten het betreft en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. 
3.3 Dienstverlener kan niet aan de offerte worden gehouden wanneer het geheel of een onderdeel een kennelijke vergissing of verschrijving bevat waarvan de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de gegevens onjuist zijn. Bij onjuiste gegevens heeft Onbevangen Ondernemen het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.  
3.5 Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject of de gehele cursus wordt doorlopen. Dienstverlener komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. 
3.6 Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 

4. TARIEVEN EN BETALINGEN

4.1 Alle door Onbevangen Ondernemen gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
4.2 De offerte vermeld de pakketprijs van de gekozen dienst inclusief btw of het aantal reeds gewerkte uren door dienstverlener met het gebruikelijke uurtarief. Eventueel overige bijkomende kosten, zoals reiskosten, zijn inclusief tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4.3 Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan de klant kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
4.4 Diensten die plaatsvinden op basis van uurtarief worden maandelijks achteraf gefactureerd. Dienstverlener is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is gedaan. 
4.5 Bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen wanneer omstandigheden dit verlangen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd om de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten. Wijzigende en aangepaste tarieven worden zo snel mogelijk kenbaar gemaakt aan de klant.
4.6 Indien nodig ontvangt klant een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan klant worden gecommuniceerd, enkel na overleg worden uitgevoerd en worden berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van de dienstverlener.
4.7 Facturen dienen binnen 10 werkdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
4.8 Indien de klant in gebreke blijft in tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4.9 Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
4.10 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van dienstverlener onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties te vervallen.
4.11 Klant gaat akkoord met elektronische facturatie. Een factuur per post kan geleverd worden middels een betaling van €2,50. Dit is eveneens de prijs voor een niet geslaagde automatische incasso.   

5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN ONBEVANGEN ONDERNEMEN

5.1 Dienstverlener voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
5.2 Doordat enkele diensten van dienstverlener online geleverd worden, kan er niet garandeert worden dat de diensten op ieder moment en op iedere locatie bereikbaar zijn.
5.3 Dienstverlener spant zich in om gegevens, die Onbevangen Ondernemen voor de klant opslaat, zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegden.
5.4 Wanneer de klant een klacht kenbaar maakt dienen klant en dienstverlener met elkaar in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.5 Onbevangen Ondernemen is gerechtigd om voor promotionele doeleinden uitingen van de opdrachtgever te publiceren op de website en/of social media kanalen.
5.6 Dienstverlener heeft het recht zich in geval van een onvoorziene omstandigheid of in geval van overmacht zich door een derde te laten vervangen. 
5.7 Producten en diensten welke door Onbevangen Ondernemen worden geleverd zijn enkel voor het in de offerte overeengekomen gebruik. De geleverde producten mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen. Opdrachtgever is eveneens niet gerechtigd een naamsvermelding op de geleverde producten te verwijderen.

6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN KLANT

6.1 Klant stelt alle informatie, die voor de uitvoering van opdracht relevant is, tijdig beschikbaar aan dienstverlener.
6.2 Klant dient opdrachtgever te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. Klant is verplicht wijzigingen met betrekking tot persoonsgegevens en bedrijfsgegevens door te geven. Dienstverlener zal alle gegevens vertrouwelijk behandelen.
6.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn versterkt, heeft dienstverlener het recht de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortkomende extra koten aan de klant in rekening te brengen.
6.4 De klant kan een overeenkomst, die betrekking heeft op de aankoop van een dienst, binnen 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen. Dienstverlener mag informeren naar de reden van herroeping maar mag de klant niet verplichten tot het geven van een reden van ontbinding. 
6.5 Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten te ruilen/retourneren. Door bestelling en betaling van een digitaal product krijgt de klant toegang tot de aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat er hiermee afstand wordt gedaan van de bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

7. INTELLECTUEEL EIGENDOM

7.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan klant ter beschikking gestelde materialen en adviezen berusten bij dienstverlener. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
7.2 De inhoud van de website en andere (online) uitingen, zoals teksten, afbeeldingen, vormgeving en merken, zijn het eigendom van Onbevangen Ondernemen en worden bescherm door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan.
7.3 Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
7.4 Beeldopnames gemaakt tijdens een fysieke bijeenkomst zijn eigendom van de dienstverlener. Deelnemers zullen altijd persoonlijk benaderd worden met de vraag om toestemming voor het delen van deze beelden.

8. BIJZONDERE BEPALINGEN

8.1 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
8.2 Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Onbevangen Ondernemen aan te bieden of te doen geven.

9. KLACHTEN EN TOEPASSELIJK RECHT

9.1 Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan an de klacht, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan dienstverlener. Klachten worden binnen 48 uur in behandeling genomen.
9.2 Het indienen van een klacht schort de betalingsplicht niet op.
9.3 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
9.4 Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat 
zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
9.5 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.